Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất 2015

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất 2015

Mẫu bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-TNCN mới nhất 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:……………..…………………..
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế (nếu có): …………………………..
[05] Mã số thuế:
mau bang ke thong tin nguoi phu thuoc giam tru gia canh
(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………
Chứng chỉ hành nghề số:……
 …,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright