Trang chủ » Làm kế toán bán hàng » Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, khi hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, khi hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, khi hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng, hàng kém chất lượng, không đúng quy cách :

Khi bên mua xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải xuất hóa đơn hàng bán trả lại.

Chú ý: Tài khoản hàng bán bị trả lại – Tài khoản 531 (Theo QĐ 15) và Tài khoản 5212 (Theo QĐ 48) không có số dư cuối kỳ.

Bên Nợ: Phản ánh doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hoá đã bán.

Bên Có: Kết chuyển doanh thu của hàng bán bị trả lại vào bên Nợ Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, hoặc Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ” để xác định doanh thu thuần trong kỳ báo cáo.

Dựa vào hóa đơn hàng bán trả lại 2 bên tiến hành hạch toán hàng bán trả lại như sau:

1. Bên bán (Bên bị trả lại hàng):

– Khi Doanh Nghiệp nhận hàng bị trả lại, các bạn kế toán cần làm những bước sau:

a. Hạch toán giá vốn của hàng bị trả lại:

Nợ TK 155 – Thành phẩm
Nợ TK 156 – Hàng hoá
Có TK 632 – Giá vốn hàng bán.

b. Hạch toán số tiền phải trả cho hàng bán bị trả lại:

Nợ TK 531 – Hàng bán bị trả lại (Giá bán chưa có thuế GTGT) (Theo QĐ 15)
Nợ TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Theo QĐ 48)
Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại) (Nếu có)
Có các TK 111, 112, 131,. . .

c. Hạch toán các chi phí phát sinh liên quan (nếu có)

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 15)
Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng (Theo QĐ 48)
Có các TK 111, 112, 141, 334,. . .

d. Cuối kỳ: Kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu nội bộ:

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111, 5112)
Nợ TK 512 – Doanh thu nội bộ (Theo QĐ 15)
Có TK 531 – Hàng bán bị trả lại. (Theo QĐ 15)
Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại (Theo QĐ 48)

2. Bên mua hàng (Bên trả lại hàng):

Hạch toán giảm hàng hóa

Nợ TK 1111/ TK 1121/ TK 331 – Số tiền được trả lại
Có TK 156  – Hàng hóa trả lại (giá chưa thuế)
Có TK 1331  – Thuế trên hóa đơn

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, khi hàng bán bị trả lại do vị phạm hợp đồng
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright