Trang chủ » Làm kế toán kho » Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng khách hàng, cách viết hóa đơn, kê khai theo Công văn Số 2785/TCT-CS và TT 78/2014/TT-BTC

Trước khi đi vào hạch toán, tôi xin trích những quy định mới nhất về hàng hóa, dịch vụ cho, biếu, tặng cụ thể như sau:

– Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế TNDN của BTC:

5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5.

Trước: Hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng được xác định theo giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm cho biếu tặng.”

Các bạn chú ý vấn đề này nhé: Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế” Tức là bỏ xác định giá bán theo thị trường chứ không khải là” BỎ XÁC NHẬNDOANH THU TÍNH THUẾ” nhé!

=> Như vậy khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng các bạn vẫn viết hóa đơn GTGT bình thường, kê khai bình thường và hạch toán như bình thường. “Chỉ khác 1 điều là khi xuất hóa đơn các bạn thích xác định theo giá bán hoặc giá vốn thì tùy các bạn”.

CHÚ Ý: Khoản chi để cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ. (Theo khoản 2.21 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

Hướng dẫn cách hạch toán hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng :

1. Bên cho:
– Khi mua hàng về cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:
Nợ TK 156.
Nợ TK 1331 (Được khấu trừ)
Có 111, 112…

– Khi xuất hàng cho biếu tặng:
a. Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:
Nợ TK 641, 6421 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
Có các TK 152, 153, 155, 156.
Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

b.Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 155, 156.

2. Bên nhận:
Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
Có TK 711

Lưu ý:
– Những hóa đơn đầu vào dùng để cho, biếu, tặng các bạn hạch toán và kê khai thuế như khi mua hàng hóa bình thường thôi.

– Những hóa đơn đầu ra của hàng cho, biếu, tặng các bạn Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT như khi bán hàng bình thường.

Chú ý: Khoản chi cho việc mua hàng để cho biếu tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright