Trang chủ » Làm kế toán kho » Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh

Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cả 2 Quyết định 48 và quyết định 15 :

Chú ý: Theo điều 3 và 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC quy định:

– Nếu xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho việc SXKD thì không cần lập hóa đơn và không tính thuế GTGT (không phải hạch toán).
– Nếu xuất tiêu dùng nội bộ không dùng cho việc SXKD thì vẫn xuất hóa đơn, tính thuế và hạch toán như bình thường

1. Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo QĐ 48:

 – Theo Thông tư số 138/2011/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa).

– Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

a. Doanh Nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ:

– Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:
Nợ TK – 632 – Giá vốn hàng bán
          Có TK – 155, 156.

– Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
Nợ TK – 154, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
Có TK – 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ).

– Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:
Nợ TK – 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK – 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

b. Doanh Nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

– Khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, ghi:
Nợ TK – 632 – Giá vốn hàng bán
    Có – TK 155, 156.

– Ghi nhận doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:
   Nợ TK – 154, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)
Có TK – 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá) (Chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ)
Có TK – 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

2. Hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo QĐ 15:

Theo Thông tư 244/2009/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2006/QĐ-BTC:

– Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở. Việc xác định số thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp và kê khai thuế GTGT, thuế TNDN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

a. Doanh Nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ:

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ TK – 623, 627, 641, 642 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
     Có TK – 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ.

Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ TK – 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK – 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)

b. Doanh Nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– Nếu sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi xuất dùng sản phẩm, hàng hoá sử dụng nội bộ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá, ghi:

Nợ TK – 623, 627, 641, 642… (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá cộng (+) thuế GTGT đầu ra)
Có TK – 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá)
  Có TK – 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright