Trang chủ » Làm kế toán kho » Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa hoặc thiếu hàng hóa, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa hoặc thiếu hàng hóa, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa hoặc thiếu hàng hóa, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ.Căn cứ vào biên bản kiểm kê và quyết định xử lý để hạch toán .

1. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa:

a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê:
+ Nếu đã xác định được nguyên nhân thì căn cứ vào nguyên nhân thừa để ghi sổ.
+ Nếu chưa xác định được nguyên nhân thì phải chờ xử lý, căn cứ vào giá trị Hàng hóa, NVL, CCDC, Thành phẩm thừa:

Nợ TK 152, 153, 155, 156:
Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381 – Tài sản thừa chờ giải quyết).

b. Khi có quyết định xử lý hàng thừa (ghi tăng thu nhập khác hoặc ghi giảm giá vốn):

Nợ TK 338(1):
Có TK 711, 632:
Có các TK liên quan.

2. Cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thiếu:

a. Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng:
Nợ TK 138(1): Giá trị hàng thiếu
Có TK 152, 153, 155, 156:

b. Khi có quyết định xử lý hàng thiếu (không xác định được nguyên nhân), căn cứ vào quyết định:

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý (Nếu hàng thiếu trong định mức)
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Nếu vượt ngoài định mức), (Phần giá trị hao hụt, mất mát còn lại sau khi trừ số thu bồi thường)
Nợ TK 111, 112 – Tiền mặt (Người phạm lỗi nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388) (Phải thu tiền bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (Nếu trừ vào tiền lương của người phạm lỗi)
Có TK 138 – Phải thu khác (1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý).

Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa hoặc thiếu hàng hóa, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ
4 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright