Kế toán tài sản cố định

Quy tắc trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2015 theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC

Quy tắc trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2015 theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính.   1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây: – TSCĐ đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình, vô hình năm 2015

Hướng dẫn cách xác định thời gian trích khấu hao tài sản cố định hữu hình, vô hình năm 2015 theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính I. Cách xác định thời gian trích khấu hao TSCĐ hữu hình: 1. Đối với TSCĐ còn mới (chưa qua sử dụng): – DN […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính   1. Cách xác định mức trích khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh: a. Xác định thời gian khấu […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Hướng dẫn cách tính khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm được áp dụng theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính (có hiệu lực từ ngày 10/06/2013). 1. Những TSCĐ được trích khấu hao theo sản lượng: – TSCĐ trong DN được trích khấu hao theo phương pháp […]

Xem thêm

Những quy định về tài sản cố định mới nhất năm 2015 để đáp ứng đó là TSCĐ

Những quy định về tài sản cố định mới nhất năm 2015 để đáp ứng đó là TSCĐ,những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp theo TT 45/2013/TT-BTC   1. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định: – Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính mới nhất năm 2015

Hướng dẫn cách xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình, vô hình, thuê tài chính mới nhất năm 2015 theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính   1. Cách xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: a. Nguyên giá của TSCĐ mua sắm (kể cả mua […]

Xem thêm

Các tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính mới nhất năm 2015

Các tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính năm 2015 mới nhất theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC .  1. Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình . Tải sản mua về được coi là TSCĐ nếu thoả mãn đồng thời cả ba […]

Xem thêm

Bảng khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2015

Bảng khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2015 áp dụng theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 45/2013/TT-BTC .  PHỤ LỤC I KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của […]

Xem thêm

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2015 theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định năm 2015 theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC, so sánh ưu nhược điểm của các phương pháp trích khấu hao theo TT 45 .  1. Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định gồm: – Phương pháp trích khấu hao theo đường thẳng. – […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán công cụ dụng cụ khi mua sắm, cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ khi tính phân bổ hàng tháng

Hướng dẫn cách hạch toán công cụ dụng cụ khi mua sắm, cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ khi tính phân bổ hàng tháng .  Khi mua CCDC về các bạn hạch toán ghi tăng CCDC: 1. Hạch toán CCDC khi mua về: Nợ TK 153 Nợ TK 1331 Có TK 1111/ […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng cụ theo đúng quy định về thời gian phân bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng cụ theo đúng quy định về thời gian phân bổ công cụ dụng cụ Theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: Những tài sản có giá trị < 30.000.000 là Công cụ dụng cụ.   1. Các phương pháp phân bổ […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách làm thủ tục nhượng bán thanh lý tài sản cố định đã hết khấu và chưa hết khấu hao

Hướng dẫn cách làm thủ tục nhượng bán thanh lý tài sản cố định đã hết khấu và chưa hết khấu hao, cách hạch toán thanh lý nhượng bán tài sản cố định, cách hạch toán thanh lý tài sản cố định theo quy định mới nhất năm 2015 – TSCĐ thanh lý là những […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán nhượng bán tài sản cố định, thủ tục nhượng bán tài sản cố định

Hướng dẫn cách hạch toán nhượng bán tài sản cố định, thủ tục nhượng bán tài sản cố định theo quy định mới nhất của Bộ Tài Chính năm 2015: 1. TSCĐ nhượng bán thường là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả. Khi nhượng bán TSCĐ hữu […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí sửa chữa thường xuyên

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí sửa chữa thường xuyên, chi phí đầu tư nâng cấp theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC .  Kể từ ngày 10/06/2013 theo Điều 7 Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định: 1. Các chi phí đầu tư nâng […]

Xem thêm

Hướng dẫn chi tiết cách tính trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

Hướng dẫn chi tiết cách tính trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng theo Thông tư Số 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính : 1. Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo công thức dưới đây: Mức trích khấu hao hàng năm  = Nguyên giá của tài sản cố định Thời […]

Xem thêm

Hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định khi mua về, trích khấu hao TSCĐ khi trích khấu hao hàng tháng, năm

Có rất nhiều bạn kế toán khi mua tài sản cố định (TSCĐ) về hạch toán như thế nào? Khoản trích khấu hao hàng tháng, năm hạch toán như thế nào? Tôi xin hướng dẫn cách hạch toán trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) khi trích, cách hạch toán TSCĐ khi mua về: Khi […]

Xem thêm
qcright