Mẫu chứng từ bán hàng

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số: 03 – BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ MUA LẠI CỔ […]

Xem thêm

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – Ban hành theo quyết định 48

Mẫu thẻ quầy hàng mẫu số 02 – Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số: 02 – BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) THẺ QUẦY HÀNG Ngày lập thẻ: …………………….Tờ số: […]

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01theo Qđ 48

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – BH (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN […]

Xem thêm
qcright