Mẫu chứng từ hàng tồn kho

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 07 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 06 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KÊ MUA HÀNG Ngày […]

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo Qđ 48 và Qđ15

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 03 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN […]

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.   Đơn vị:……………………………  Mẫu số 05 – VT Bộ phận:………………………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN […]

Xem thêm

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 04 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   […]

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho mẫu số 02-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48 và 15

Mẫu phiếu xuất kho mẫu số 02-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày….tháng….năm…… Số……………………….. Nợ…………………….. Có.…………………….. […]

Xem thêm

Mẫu phiếu nhập kho mẫu số 01-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48 và 15

Mẫu phiếu nhập kho mẫu số 01-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính   Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU NHẬP KHO Ngày….tháng….năm…… Số……………………….. […]

Xem thêm

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2015, chi tiết nhất do Công ty kế toán Hà Nội thiết kế để chia sẻ với các bạn   CÔNG TY …………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KTTU Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc   Hà Nội, ngày .06.  […]

Xem thêm
qcright