Mẫu chứng từ kế toán TsCd

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định mẫu số 06 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính Mẫu số 06 – TSCĐ Đơn vị:……………………………  (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Bộ phận:………………………… ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)                       Số:……………… BẢNG TÍNH VÀ PHÂN […]

Xem thêm

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:………..             Bộ phận:………. Mẫu số 05-TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN KIỂM […]

Xem thêm

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 04 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ […]

Xem thêm

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 03 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN BẢN […]

Xem thêm

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 – TSCĐ (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BIÊN BẢN THANH LÝ […]

Xem thêm

Mẫu biên bản giao nhận tài sản cố định – số 01 theo qđ 48 và qđ 15

Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ Mẫu niên bản giao nhận tài sản cố định nhằm xác nhận việc giao nhận TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm,… được cấp trên cấp phát, được tặng biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài,… Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – […]

Xem thêm

Mẫu giấy thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB

Kế Toán Hà Nội xin được chia sẻ mẫu giấy thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 01-1/LPTB (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính). TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Xem thêm

Mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài Sản Cố Định

Kế toán Hà Nội xin chia sẻ mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) mới nhất theo Thông Tư 45. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Kính gửi :  ……………………………. […]

Xem thêm
qcright