Mẫu chứng từ tiền lương

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL

Mẫu bảng kê trích nộp các khoản theo lương mẫu số 10-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 10 – LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BẢNG KÊ TRÍCH NỘP […]

Xem thêm

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 09- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số…………………….. BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM […]

Xem thêm

Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL theo quyết định số 48 và 15

Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 08- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN Ngày…..tháng…..năm….. Số………………………….. Họ và tên:…………………………………….Chức […]

Xem thêm
Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài mẫu số 07-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính _____________________________________ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội  Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822 Website:  http://chungchiketoan.org/

Xem thêm

Mẫu giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu giấy đi đường mẫu số 04-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vị……….. Bộ phận……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Mẫu số 04- LĐTL (Ban hành theo QĐ Số : 48/2006/QĐ-BTC ngày […]

Xem thêm

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng mẫu số 03-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 03- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Quý….năm…. Số……….. STT Họ và tên […]

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ mẫu số 01b-LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Địa chỉ:………. Mẫu số: 01b- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) Số………… BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ Tháng….năm…. Số […]

Xem thêm

Mẫu bảng chấm công mẫu số 01A – LĐTL theo quyết định 48 và 15

Mẫu bảng chấm công mẫu số 01A – LĐTL theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01a- LĐTL (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG CHẤM CÔNG Tháng….năm…. STT Họ và tên ngạch bậc […]

Xem thêm
Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội mẫu số 11-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính _____________________________________ MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội  Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822 […]

Xem thêm

Mẫu văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu số 05A-HSB

Mẫu văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động mẫu số 05A-HSB. (Ban hành kèm theo Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 ) Mẫu số 05A-HSB CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: …………………… ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh […]

Xem thêm

Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm con ốm đau Mẫu số 05B-HSB mới nhất

Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm con ốm đau Mẫu số 05B-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt NamMẫu số 05B-HSB CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: …………………… ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Xem thêm

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21b/XN-TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21b/XN-TNCN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI […]

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A -HSB

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mẫu 11A -HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014 Mẫu số 11A-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————-ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THAI […]

Xem thêm

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN – TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN-TNCN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN KÊ KHAI VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI […]

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mấu số 11B-HSB

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản mấu số 11B-HSB ban hành kèm Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam, có hiệu lực ngày 01/4/2014 Mẫu số 11B-HSB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ […]

Xem thêm
Mẫu danh sách thanh toán chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Mẫu danh sách thanh toán chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Mẫu danh sách thanh toán chế độ thai sản, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, có hướng dẫn cách ghi mẫ C70a-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC Hướng dẫn cách viết Mẫu C70a-HD: – Danh sách này do đơn vị sử dụng lao động lập cho từng đợt. Tùy thuộc vào […]

Xem thêm

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD

Mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội mẫu C65-HD ban hành kèm theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính – Đây là mẫu C65-HD đã được thay đổi theo Công văn Số: 4055/BHXH-CĐBHXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của BHXH TP. Hồ Chí Minh Mẫu số: […]

Xem thêm

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN mới nhất 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156

Mẫu bản cam kết mẫu số 23/CK-TNCN mới nhất 2015 ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢN CAM KẾT                         […]

Xem thêm

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2015

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS Ban hành kèm theo QĐ 1018/QĐ-BHXH, cách viết danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Tên đơn vị: ………………..… Số định danh: …………………… Địa chỉ: ………………………….. DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN Số:  …. tháng .. năm …. […]

Xem thêm

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 23

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động Mẫu số 04 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Ảnh chụp không quá 06 tháng, cỡ 04 x 06 cm, phông nền sáng, mắt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính CỘNG HÒA XÃ HỘI […]

Xem thêm
qcright