Mẫu chứng từ tiền tệ

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu phiếu chi mẫu số 02  theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 02 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU CHI Ngày …tháng …năm … Quyển số: ……….. Số: ……………………. […]

Xem thêm

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 01 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   PHIẾU THU Ngày …tháng …năm … Quyển số: ……….. Số: ……………………. […]

Xem thêm

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 04 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG Ngày […]

Xem thêm

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 áp dụng theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 05 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày […]

Xem thêm

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu biên lai thu tiền mẫu số 06  theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 06 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)   BIÊN LAI THU TIỀN Ngày …tháng …năm … Quyển […]

Xem thêm

Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08A qđ 48 và qđ 15

Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt mẫu số 08A áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 08a – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Kế Toán Hà Nội xin được chi sẻ mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính. Đơn vi:……….. Bộ phận:………. Mẫu số: 09 – TT (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) BẢNG KÊ CHI […]

Xem thêm

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS năm 2015 mới nhất

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước Mẫu C1-02/NS mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC . GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt [  ] Chuyển khoản [  ] Người nộp thuế: …………………… Mã số thuế: …………………… Địa chỉ: ……………………………… ……………….Huyện: ………………..Tỉnh, TP:  …………….. Người nộp thay:  ………………Mã số thuế: ………………….. Địa […]

Xem thêm
qcright