Mẫu hóa đơn

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính   Mẫu số: 02GTTT3/001                                             HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Ký hiệu: AB/14P Liên 1: Lưu                                      Số:         […]

Xem thêm

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2015

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính   TÊN CỤC THUẾ:…………….  Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: 01AA/14P Liên 1: Lưu   […]

Xem thêm

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2015

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2015 Ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính TÊN CỤC THUẾ…………….                                                     Mẫu số: 02GTTT3/001 HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                    […]

Xem thêm

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính  Mẫu số: 01GTKT3/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: AA/14P Liên 1: Lưu                       […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển đi Mẫu BK01/AC Mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển đi Mẫu BK01/AC Mới nhất 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN […]

Xem thêm

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200k đồng trên Excel mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200k đồng trên Excel mới nhất năm 2015 Ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG Ngày ………tháng………năm……… Tên […]

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Mẫu số 04HGDL mới nhất năm 2015 Ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………… Mã số thuế:………………………………………… …… Ký hiệu: Số: PHIẾU XUẤT KHO HÀNG GỬI BÁN ĐẠI LÝ […]

Xem thêm

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính Tên tổ chức, cá nhân: ……………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………. Mã số thuế:…………………………………………… Ký hiệu:  Số: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ […]

Xem thêm
Mẫu giấy cam kết mua hóa đơn bán hàng Mẫu số CK01/AC mới nhất 2015

Mẫu giấy cam kết mua hóa đơn bán hàng Mẫu số CK01/AC mới nhất 2015

Mẫu giấy cam kết mua hóa đơn bán hàng Mẫu số CK01/AC mới nhất 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CAM KẾT Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý […]

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mới nhất 2015

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in mới nhất 2015 Ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …….., ngày ……. tháng …….năm  ……. ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG […]

Xem thêm

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC mới nhất 2015

Mẫu thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC mới nhất 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN        (Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát […]

Xem thêm

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng viết sai mới nhất năm 2015 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng viết sai mới nhất năm 2015 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, sử dụng khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế cần hủy bỏ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —oOo— BIÊN BẢN […]

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……… tháng……… năm 20…… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP […]

Xem thêm

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC mới nhất năm 2015

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————- THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA […]

Xem thêm

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai mới nhất năm 2015

Cách lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai địa chỉ, tên công ty, mã số thuế (không ảnh hưởng đến tiền thuế) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Công Ty A Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc Số …./BBĐCHĐ-KTTU […]

Xem thêm

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất năm 2015

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất năm 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— ………, ngày………tháng………năm 20……  BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG […]

Xem thêm

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Mẫu TB01/AC mới nhất năm 2015

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Mẫu TB01/AC mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 câa Bộ Tài chính  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN (Dành cho […]

Xem thêm
Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————- BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ […]

Xem thêm

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015 , sử dụng khi viết sai hóa đơn GTGT chưa kê khai phải thu hồi , Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa […]

Xem thêm

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc  ………, ngày……… tháng……… năm……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN […]

Xem thêm
qcright