Trang chủ » Thuế giá trị gia tăng » Hướng dẫn cách quyết toán thuế GTGT (Giá trị gia tăng )

Hướng dẫn cách quyết toán thuế GTGT (Giá trị gia tăng )

Hướng dẫn cách Quyết toán thuế GTGT cho cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

– Với cơ sở thực hiện đầy đủ chế độ hoá đơn chứng từ đầu ra đầu vào–  Với cơ sở thực hiện đầy đủ hoá đơn đầu ra, nhưng chưa đủ hoá đơn đầu vào

1. Quyết toán thuế  cho cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ:

 a/ Cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ thực hiện chế độ kế toán, chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định phải kê khai quyết toán thuế GTGT theo mẫu quyết toán thuế 12A/GTGT

 Mẫu số: 12A/GTGT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT

Năm 200……

(Dùng cho cơ sở tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT

và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và ngoại tệ)

Tên cơ sở:………………………………………………………….Địa chỉ:………………………………………………………………
Mã số:

 

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng VN)

 1

Hàng hoá tồn kho đầu năm

 2

Hàng hoá, dịch vụ mua trong năm

 3

Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

 4

Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

 5

Giá trị gia tăng phát sinh trong năm (5=4-3)

 6

Thuế GTGT phảI nộp (6=5 x thuế suất (%))

                                                                                               Ngày… tháng… năm 200…

Người lập biểu                                   Kế toán trưởng                             Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

(Trường hợp là hộ kinh doanh thì chỉ cần chủ hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên)

 

Yêu cầu kê khai:

+ Căn cứ vào sổ kế toán và chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ để kê khai.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có thuế suất khác nhau phải kê khai chi tiết hàng hoá, dịch vụ bán ra theo từng nhóm thuế suất, sau đó tổng hợp chung các loại hàng hoá, dịch vụ vào một bảng kê khai.

b/ Cơ sở KD có trách nhiệm nộp số thuế GTGT còn thiếu vào NSNN sau 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế

2. Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện lập hóa đơn chứng từ khi bán hàng hóa dịch vụ nhưng không có đủ hóa đơn chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào

Cơ sở kinh doanh phải kê khai quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN theo mẫu quyết toán thuế 12B/GTGT

Mẫu số: 12B/GTGT

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT

Năm 200……

 (Dùng cho cơ sở tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, GTGT

xác định theo tỷ lệ % tính trên doanh thu)

 

Tên cơ sở:………………………………………………………………Địa chỉ:…………………………………………………………………..
Mã số:

STT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng VN)

I

Thuế GTGT  

1

Hàng hoá tồn kho đầu kỳ

2

Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ

3

Hàng hoá, dịch vụ mua ngoài tính trong giá trị  hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

4

Tổng doanh số hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra

5

Tỷ lệ GTGT trên doanh thu

6

Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ (6 = 4 * 5)

7

Thuế GTGT phảI nộp (7= 6 x thuế suất (%))

II

Thuế TNDN  

1

Doanh thu tính thuế

2

Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu

3

Thu nhập chịu thuế (3  =  1  * 2)

4

Thuế suất thuế TNDN (%)

5

Số thuế TNDN phải nộp ( 5  = 3  * 4)

 

 Ngày… tháng… năm 200…

Người lập biểu                                   Kế toán trưởng                      Giám đốc 

(Ký, họ tên)                                         (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

(Trường hợp là hộ kinh doanh thì chỉ cần chủ hộ kinh doanh ký và ghi rõ họ tên)

Yêu cầu kê khai:

+ Căn cứ vào sổ kế toán và chứng từ bán hàng hoá, dịch vụ để kê khai.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có thuế suất khác nhau phải kê khai chi tiết hàng hoá, dịch vụ bán ra theo từng nhóm thuế suất, sau đó tổng hợp chung các loại hàng hoá, dịch vụ vào một bảng kê khai. 

Cơ sở KD có trách nhiệm nộp số thuế GTGT còn thiếu vào NSNN sau 10 ngày kể từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội
Liên hệ tư vấn :  0988. 332. 093 or 0944. 746. 822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright