Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN – TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN – TNCN

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN-TNCN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (UBND) xã (phường) ……………

Họ và tên người nộp thuế: …….………………………..…
Mã số thuế (nếu có):…….………………………..…
Số CMND/Hộ chiếu: …….…  Ngày cấp: ….…….
Nơi cấp: ……………..
Chỗ ở hiện nay: ……………………………….…

Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi:

STT Họ và tên
người phụ thuộc
Ngày, tháng, năm sinh Số CMND /Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc
1
2

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

        ….., ngày …… tháng ……năm  ….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):
UBND xã (phường)………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ……………tại địa chỉ ……………/.

., ngày …… tháng …… năm  ……
TM. UBND………………………….……….
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mẫu số 21a/XN – TNCN
4 (3) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright