Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200k đồng trên Excel mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200k đồng trên Excel mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200k đồng trên Excel mới nhất năm 2015 Ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO  NGƯỜI TIÊU DÙNG
Ngày ………tháng………năm………

Tên tổ chức cá nhân:…………………………………………
Đị chỉ:………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………..

STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thuế GTGT Thành tiền Ghi chú
Tổng cộng:

 

Người lập Kế toán trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200k đồng trên Excel mới nhất năm 2015
4 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright