Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% Mẫu số 01-3/GTGT mới nhất  2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

BẢNG KÊ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GTGT 0%
(Kèm theo Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng…….năm …… hoặc quý…..năm…

02] Tên người nộp thuế:…………………………….
[03] Mã số thuế:
[04] Tên đại lý thuế:…………………………..
[05] Mã số thuế:

Số TT Hợp đồng xuất khẩu Tờ khai hàng hoá xuất khẩu Hoá đơn xuất khẩu Chứng từ thanh toán qua ngân hàng
Số Ngày Trị giá Hình thức, phương thức thanh toán Thời hạn thanh toán Tờ khai số Ngày đăng ký Trị giá Số Ngày Trị giá Số Ngày Trị giá
Ngoại tệ Đồng Việt Nam Ngoại tệ Đồng Việt Nam Ngoại tệ Đồng Việt Nam Ngoại tệ Đồng Việt Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Các tài liệu khác (nếu có):………………………………………………………………………………….
Tôi cam đoan tài liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu đã khai./.

 …, ngày ……… tháng……. năm …………
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ    NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  
Họ và tên:…………………………….  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Chứng chỉ hành nghề số:………. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
– Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
– Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu
– Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này).
– Trường hợp người nộp thuế xuất khẩu hàng hoá để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài thì cột “Hợp đồng xuất khẩu” ghi Văn bản ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu để xây dựng công trình ở nước ngoài./.

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright