Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển đi Mẫu BK01/AC Mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển đi Mẫu BK01/AC Mới nhất 2015

Mẫu bảng kê hóa đơn chưa sử dụng chuyển đi Mẫu BK01/AC Mới nhất 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ
(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn)

1. Tên tổ chức, cá nhân:     
2. Mã số thuế:           
3. Các loại hoá đơn chưa sử dụng:          

STT Tên loại hoá đơn Ký hiệu mẫu Ký hiệu hoá đơn Số lượng Từ số đến số
1 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT2/001 AA/14T 100,000 1 100,000

 

………, ngày………tháng………năm………
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên,đóng dấu)
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright