Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu bảng kê mua hàng mẫu số 06-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

 

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 06 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG
Ngày …tháng …năm …. 
Quyển số: ……………..
Số: ……………..
– Họ và tên người mua: ……………………………………..                     Nợ: …………..

– Bộ phận (phòng, ban): …………………………………….                    Có: …………….

STT Tên, quy cách, phẩm chất, hàng hóa( vật tư, công cụ, …) Địa chỉ mua hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C D 1 2 3
Cộng X X X

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ………………………….
* Ghi chú: …………………………………………………………..

Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright