Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015 kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
CỦA CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:………………..………
[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………..
[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

bang ke thu nhap chiu thue va thue thu nhap ca nhan
(KKT: Khu kinh tế; TNCN: thu nhập cá nhân)
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ …,ngày ……tháng ……..năm …….
 Họ và tên: NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:…. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

Mẫu bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05-1/BK-TNCN mới nhất năm 2015
2.33 (3) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright