Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15

Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 07 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
Tháng ….năm ….
Số: …………………..
STT Ghi Có các TK
Đối tượng sử dụng
(Ghi Nợ các TK)
Tài khoản 152 Tài khoản 153 Tài khoản 142 Tài khoản 242
Giá hạch toán Giá thực tế Giá hạch toán Giá thực tế
A B 1 2 3 4 5 6
1 TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 – Giá thành sản xuất)
2 TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh
3 TK 142 – Chi phí trả trước ngắn hạn
4 TK – 242 Chi phí trả trước dài hạn
5 ……
Cộng

 

Ngày …tháng …năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mẫu số 07-VT mới nhất 2015 theo quyết định 48 và quyết định 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright