Trang chủ » Mẫu chứng từ bán hàng » Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01theo Qđ 48

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01theo Qđ 48

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi mẫu số 01 – Ban hành theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 01 – BH
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của bộ trưởng BTC)
BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
Ngày …tháng …năm … Quyển số: …………..
Số: ……………………….
Nợ: ………………………
Có: ………………………

Căn cứ hợp đồng số: ……ngày …tháng …năm …về việc bán hàng đại lý (ký gửi).
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ………………………..
Đại diện……………………………………………..có hàng đại lý (ký gửi)
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ………………………………
Đại diện……………………………………..
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ…………………………..
Đại diện……………………………………………..nhận bán hàng đại lý (ký gửi)
– Ông/Bà …………………………………………….Chức vụ……………………….
Đại diện…………………………………………………………..

I- Thanh, quyết toán số hàng đại lý từ ngày …/…/ … đến ngày …/ …/ như sau:

Số TT Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm( hàng hóa) Đơn vị tính Số lượng tồn đầu kỳ Số lượngnhận trong kỳ Tổng số Số hàng đã bán
trong kỳ
Số lượng tồn cuối kỳ
Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3= 1+2 4 5 6 7= 3- 4
Cộng

II- Số tiền còn nợ của các kỳ trước: …………………………………………
III- Số tiền phải thanh toán đến kỳ này: (III = II + Cột 6)
IV- Số tiền được nhận lại: ………………………………………………
+ Hoa hồng: ………………………………………………………….
+ Thuế nộp hộ: ……………………………………………………
+ Chi phí (nếu có): …………………………………………………….
+ …………………………………………………………..
V- Số tiền thanh toán kỳ này:
+ Tiền mặt: ……………………………………………….
+ Séc: ………………………………………………………………
VI- Số tiền nợ còn lại (VI = III – IV – V)
* Ghi chú: ……………………………………………

Giám đốc đơn vị gửi
hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Người lập bảng
thanh toán
(Ký, họ tên)
Giám đốc đơn vị
nhận hàng bán đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Kế toán trưởng đơn vị gửi
hàng đại lý(ký gửi)
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng đơn vị nhận
bán hàng đại lý
(Ký, họ tên)

 

 

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright