Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất năm 2015

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất năm 2015

Mẫu báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Mẫu số BC21/AC mới nhất năm 2015 (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
………, ngày………tháng………năm 20……

 BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:……………………………………..
Mã số thuế:.………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….
Căn cứ Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.
Hồi…… giờ…….. ngày……..tháng……..năm……..,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn như sau:

S
STT
Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số đến số Số lượng Liên
hóa đơn
Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AA/11T Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát hàng hoặc chưa phát hành)
Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ

Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý
– Lưu.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright