Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN
Quý…….năm……

Tên tổ chức (cá nhân): ………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………

 Đơn vị tính: Số

bao cao tinh hinh su dung hoa don

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
…………, ngày……….. tháng………. năm………..
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất năm 2015 theo thông tư 39
4.5 (4) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright