Trang chủ » Mẫu chứng từ kế toán TsCd » Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành mẫu số 03 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 03 – TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
Ngày ….tháng …năm

Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

Căn cứ Quyết định số: ………..ngày ….tháng ….năm …….của …………………………
Chúng tôi gồm:
– Ông/Bà: …………………….Chức vụ: ……………Đại diện đơn vị sửa chữa
– Ông/Bà: ……………………Chức vụ: ……………Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
– Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ………………………………
– Số hiệu TSCĐ …………………………………Số thẻ TSCĐ …………………..
– Bộ phận quản lý, sử dụng: ……………………………………………………..
– Thời gian sửa chữa từ ngày …..tháng …..năm ….. đến ngày …..tháng …..năm ……

Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
Cộng

Kết luận: ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị nhận
(Ký, họ tên)
Đại diện đơn vị giao
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright