Trang chủ » Mẫu chứng từ kế toán TsCd » Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản đánh giá lại tài sản cố định mẫu số 04 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04 – TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
Ngày ….tháng …năm
Số: …………….
Nợ: …………….
Có: …………….

– Căn cứ Quyết định số: …………ngày ….tháng ….năm …….của …………………..
……………………………………………..Về việc đánh giá lại TSCĐ
– Ông/Bà: ……………………Chức vụ: …………………………….
Đại diện ……………………………….Chủ tịch hội đồng
– Ông/Bà: ………………………Chức vụ: …………………………..
Đại diện …………………………Ủy viên
– Ông/Bà: ……………………Chức vụ: …………………………
Đại diện ……………………………………….Ủy viên
Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

STT Tên,ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ Số hiệu TSCĐ Số thẻ TSCĐ Giá trị đang ghi sổ Giá trị còn lại theo đánh giá lại Chênh lệch
Nguyên giá Hao mòn Giá trị còn lại Tăng giảm
A B C D 1 2 3 4 5 6
Cộng x x

Ghi chú: Cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh gía lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1, 2, 3.
Kết luận: ………………………………………………………………

Ngày ….tháng ….năm ….
Ủy viên/người lập
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Chủ tịch Hội đồng
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright