Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai mới nhất năm 2015

Cách lập mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai Khi phát hiện hóa đơn GTGT viết sai địa chỉ, tên công ty, mã số thuế (không ảnh hưởng đến tiền thuế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Công Ty A Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc
Số …./BBĐCHĐ-KTTU Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2014
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GTGT

Căn cứ Thông tư số …… ngày …… tháng …… năm …… giữa Công ty A và….…………….về việc

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, tại văn phòng Công ty kế toán Thiên Ưng, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty A
Do ông: ………………., chức vụ: ……………………
Địa chỉ: …………………………………………..
Điện thoại: ………………………; Email: ………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………..

Bên B:             ………………..
Do ông (bà):…………..  , chức vụ:  ……, làm đại diện.
Địa chỉ: ………………..
Điện thoại: ……………; Email: …………………
Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất thoả thuận điều chỉnh hoá đơn GTGT ký hiệu: ……, mẫu số: ……, số ……., ngày … tháng … năm …… như sau:

– Ghi sai:
+ Nội dung:……………………………..

– Điều chỉnh ghi đúng:
+ Nội dung: ……………………

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright