Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2015, chi tiết nhất do Công ty kế toán Hà Nội thiết kế để chia sẻ với các bạn

 

CÔNG TY …………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KTTU Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

Hà Nội, ngày .06.  Tháng 4. năm 2015
BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–       Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–       Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…06 tháng..4..năm 2015. Tại văn phòng Công ty ….., chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua): ………………………………
–       Địa chỉ                        :……………………………..
–       Điện thoại      :                                                           Fax:
–       Đại diện         :                                                           Chức vụ:

2. Bên B (Bên bán): Công Ty A
–       Địa chỉ                        : …………………………
–       Điện thoại      : ……………………                                  Fax:
–       Đại diện         : …………………….                           Chức vụ: …………………
Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau:

  1. Công nợ đầu kỳ: 0 đồng
  2. Số phát sinh trong kỳ:

 

STT Tên sản phẩm Đơn vị
Tính
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
1 Máy tính xách tay ACER Chiếc 10 10.000.000 100.000.000
2 Máy tính xách tay SONY Chiếc 5 20.000.000 100.000.000
3 Tổng cộng (3 = 1 + 2) 200.000.000

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 0 đồng

4. Kết luận: Tính đến hết ngày..06/4/2015 bên A phải thanh toán cho Công ty A số tiền là: (Hai trăm triệu đồng)

– Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà Công ty kế toán Thiên Ưng không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất năm 2015
3.71 (21) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright