Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng viết sai mới nhất năm 2015 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng viết sai mới nhất năm 2015 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng viết sai mới nhất năm 2015 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, sử dụng khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế cần hủy bỏ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
Số 001/BBTHHĐ

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 15/4/2015. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  Công ty A
Địa chỉ :  ……………..
Điện thoại : …………….               MST: ………………..
Do Ông (Bà) : ………………             Chức vụ : …………………
lÊN BÁN:  Công ty B
Địa chỉ :  …………………
Điện thoại :………………..      MST: ………………
Do Ông (Bà): ……………….      Chức vụ :…………………

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

1. Hoá đơn bị huỷ mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/12P, số 0000562, phát hành ngày 12/3/2015
2. Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
 1  Máy tính xách tay SONY  chiếc  10  15.000.000  150.000.000
                                      Cộng tiền hàng:                                                    150.000.000
Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               15.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                           165.000.000
Số tiền viết bằng chữ:           Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng.

3. Lý do huỷ hoá đơn: Do ghi sai số lượng hàng hóa.

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.
Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA       ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

 

Mẫu biên bản hủy hóa đơn giá trị gia tăng viết sai mới nhất năm 2015 theo Thông tư 39/2014/TT-BTC
3.25 (8) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright