Trang chủ » Mẫu chứng từ kế toán TsCd » Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..            
Bộ phận:……….
Mẫu số 05-TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Ngày … tháng … năm …

Thời điểm kiểm kê: …. giờ …. ngày … tháng … năm
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà: ………………….. chức vụ …………… Đại diện …………….. Trưởng ban.
– Ông/Bà: …………………… chức vụ ……………….. Đại diện ………. Ủy viên.
– Ông/Bà: …………………. chức vụ ……………….. Đại diện …………….. Ủy viên.
Đã kiểm kê TSCĐ, kết quả như sau:

STT Tên TSCĐ Mã số Nơi sử dụng

Theo sổ kế toán

Theo kiểm kê Chênh lệch Ghi chú
Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cộng

Đề nghị………………. cho thanh toán số tiền:…………………………
Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………..
(Kèm theo ….. chứng từ kế toán khác) 

Giám đốc 
(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày ……. tháng …… năm ……..
Trưởng ban kiểm kê
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định mẫu số 05 theo quyết định 48 và 15
1 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright