Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

Đơn vị:……………………………  Mẫu số 05 – VT
Bộ phận:………………………… (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê :……… giờ……….. ngày…….. .tháng…….. năm…………
Ban kiểm kê gồm:
– Ông/Bà:………….. chức vụ……………… Đại diện……….. Trưởng ban
–  Ông/Bà:…………………. chức vụ………….. Đại diện…………. Uỷ viên
– Ông/Bà:……………….. chức vụ……………. Đại diện………… Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

STT Tên , nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ… Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất
Thừa Thiếu Còn tốt 100% Kém phẩm chất Mất phẩm chất
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cộng

 

                                                                                                                                                                    Ngày………   tháng……… năm…….
Giám đốc   Kế toán trưởng  Thủ kho   Trưởng Ban kiểm kê
(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)
(Ký, họ tên, đóng dấu)
(Ký, họ tên)    (Ký, họ tên)   (Ký, họ tên)

 

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 05-VT
1 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright