Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo Qđ 48 và Qđ15

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo Qđ 48 và Qđ15

Mẫu biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá mẫu số 03-VT theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính.

 

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 03 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Ngày….tháng …năm….
Số………………

– Căn cứ……….số ……..ngày….tháng…..năm…….của…………………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ ……………………………………..
Đại điên………………………………………………….Trưởng ban
+ Ông/Bà………………………………………………..Chức vụ………………………………………
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên…
+ Ông/Bà…………………………………………………Chức vụ……………………………………….
Đại diện…………………………………………………..Ủy viên.
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mã số Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính Số lượng theo chứng từ Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú
Số lượng đúng quy cách, phẩm chất Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất
A B C D E 1 2 3 F

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:……………………………
…………………………………………………………….

Đại diện kỹ thuật
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Trưởng ban
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright