Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán mẫu số 09-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 09- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số……………………..
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày…..tháng……năm…….

Họ và tên:………………………………………………….Chức vụ……………………
Đại diện…………………………………………………….Bên giao khoán………………….
Họ và tên:………………………………………………….Chức vụ……………………
Đại diện…………………………………………………….Bên nhận khoán…………………….
Cùng thanh ký hợp đồng số …. ngày ….tháng…..năm……
Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:……………………..
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:………………………………………
Bên ……………………………….. đã thanh toán cho bên ……. số tiền là ………….đồng
( viết bằng chữ):……………………………………………………………
Số tiền bị phạt do bên ……….. vi phạm hợp đồng:…………………. . đồng
(viết bằngchữ): …………………………………………………………..
Số tiền bên ……….. còn phải thanh toán cho bên ……. là………………….đồng
(viết bằng chữ):……………………………..
Kết kuận: …………………………………………………

Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên )
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên )

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright