Trang chủ » Mẫu chứng từ kế toán TsCd » Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 theo quyết định 48 và 15

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 – TSCĐ theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày …tháng …năm ….
Số: ……………………
Nợ: …………………..
Có: …………………..

Căn cứ Quyết định số: ……ngày ….tháng ….năm ……của……..về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Trưởng ban
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ…………………………….Ủy viên
– Ông/Bà ………………………………..Chức vụ ……………………………Ủy viên
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
– Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ…………………………………………………….
– Số hiệu TSCĐ …………………………………………………………………………………………
– Nước sản xuất ( xây dựng) …………………………………………………………………………
– Năm sản xuất …………………………………………………………………………………………
– Năm đưa vào sử dụng ………………………………… Số thẻ TSCĐ…………………………….
– Nguyên giá TSCĐ ……………………………………………………………………………………..
– Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý …………………………………………………
– Giá trị còn lại của TSCĐ ……………………………………………………………………………..
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Ngày …tháng …năm….
Trưởng Ban thanh lý
(Ký,họ tên)
IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
– Chi phí thanh ký TSCĐ: …………………………..(viết bằng chữ)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
– Giá trị thu hồi: ………………………………………….(viết bằng chữ) …………………………
……………………………………………………………………………………………………………
– Đã ghi giảm số TSCĐ ngày …tháng …năm …

Ngày ….tháng ….năm ….
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mẫu số 02 theo quyết định 48 và 15
5 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright