Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015 , sử dụng khi viết sai hóa đơn GTGT chưa kê khai phải thu hồi , Khi lập hóa đơn GTGT mà có sai sót nhưng chưa kê khai thì 2 bên phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN  ĐÃ LẬP
Số 0168/BBTHHĐ

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày 8/05/201, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A :  Công ty A
Địa chỉ :  …………………………
Điện thoại : ……………..                MST: …………………
Do Ông (Bà) : ………………….      Chức vụ : …………………..

BÊN B :  ……………………
Địa chỉ :  …………………………………….
Điện thoại : ………………        MST: ………………
Do: ………………………             Chức vụ : ………………………

Hai bên,thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: TU/12P số 0038668 ngày 10/05/2014 để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: TU/12P số 0038675 ngày 8/05/2015

Lý do thu hồi  : Viết sai số tiền bằng chữ trên hóa đơn

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC mới nhất năm 2015
3 (2) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright