Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào) khi phát hiện mất hóa đơn đầu vào nhưng đã kê khai thuế theo Thông tư 39/2014/TT BTC

Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào) khi phát hiện mất hóa đơn đầu vào nhưng đã kê khai thuế theo Thông tư 39/2014/TT BTC

Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào) khi phát hiện mất hóa đơn đầu vào nhưng đã kê khai thuế theo Thông tư 39/2014/TT BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—oOo—

BIÊN BẢN BÁO MẤT HOÁ ĐƠN ( GTGT) LIÊN 2 ĐÃ LẬP.

Số 001/BBHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày 15/9/2014, đại diện hai bên gồm có:

BÊN NHẬN HÓA ĐƠNCÔNG TY A
Địa chỉ : …………………………
Điện thoại :…………….       MST: …………………….
Ông (bà): …………………                Chức vụ : ………………….

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   CÔNG TY B
Địa chỉ :  …………………………
Điện thoại :  …………………..        MST: ………………………..
Ông (bà) : ………………………..            Chức vụ : ……………………

Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để xác nhận việc bên mua mua hàng (bên nhận hóa đơn) đã làm mất bản gốc liên 2 các hóa đơn GTGT đã lập theo chi tiết sau:

Các số hóa đơn bị mất bản gốc (liên 2):

S
STT
Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Số hóa đơn Số
lượng
Liên
Hóa
đơn
Ghi chú
1 2 3 4 5 7 8 9
1 Giá trị gia tăng 01GTKT3/001 TU/12P 000289 1 2 Hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ đã sử dụng

Liên 1 của các hóa đơn trên, bên bán hàng (bên giao hóa đơn) đã thực hiện kê khai thuế trong kỳ báo cáo tháng 6/2014

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này. Biên bản này lập thành 02 bản, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bản, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

 

Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào) khi phát hiện mất hóa đơn đầu vào nhưng đã kê khai thuế theo Thông tư 39/2014/TT BTC
3 (3) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright