Trang chủ » Mẫu tờ khai thuế » Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2015

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2015

Mẫu chi tiết giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 01-1/THKH mới nhất năm 2015 theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC
CHI TIẾT GIẢM TRỪ GIA CẢNH CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH)

[01] Kỳ tính thuế: Năm……….(Từ tháng……….đến tháng……)

[02] Tên người nộp thuế:…………………
[03] Mã số thuế: ………………………
[04] Tên đại lý thuế (nếu có):…..………………………….
[05] Mã số thuế:……………………………..

Giảm trừ gia cảnh của thành viên thứ 1 trong nhóm kinh doanh:

     [06] Họ và tên:…………….……………………………
   [07] Mã số thuế:
     I. Người phụ thuộc đã có Mã số thuế/CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Mã số thuế Quốc tịch Số CMND/ Hộ chiếu Quan hệ với người nộp thuế Thời gian được tính giảm trừ
Từ tháng Đến tháng
[08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
1
2
3
       II. Người phụ thuộc chưa có Mã số thuế /CMND/Hộ chiếu
STT Họ và tên Thông tin trên giấy khai sinh Quan hệ với người nộp thuế Thời gian được tính giảm trừ
Ngày, tháng, năm sinh Số Quyển số Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/ Thành phố Quận/ Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng
[17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]
1
2

Giảm trừ gia cảnh của thành viên thứ ….. trong nhóm kinh doanh: Trường hợp nhóm cá nhân thì các thành viên trong nhóm đều khai bảng giảm trừ gia cảnh tương tự như trên. Số thành viên tương ứng với số thứ tự trên bảng kê khai các khoản giảm trừ và tỷ lệ phân chia thu nhập chịu thuế của từng cá nhân trong nhóm kinh doanh tại phần B của Tờ khai thuế khoán mẫu số 01/THKH.

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai./.

….,ngày ……tháng ……..năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright