Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/ds – TNCN

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/ds – TNCN

Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập mẫu 25/Ds -TNCN Dành cho doanh nghiệp trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC

– Nếu doanh nghiệp trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì doanh nghiệp trả thu nhập không phải quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN.
– Chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế  thu nhập cá nhân)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..

[02] Tên người nộp thuế:…………………………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………

[05] Mã số thuế:

 

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Họ và tên Mã số thuế Số CMND/Hộ chiếu Thu nhập chịu thuế Các khoản giảm trừ Thu nhập tính thuế
Tổng số tiền  giảm trừ gia cảnh Từ thiện, nhân đạo, khuyến học Bảo hiểm được trừ Quĩ hưu trí tự nguyện được trừ
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
1
2
Tổng [16] [17] [18] [19] [20] [21]

 

…,ngày ……tháng ……..năm …….
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Họ và tên: ………………. ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:………. Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright