Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2015

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN mới nhất 2015

Mẫu danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS Ban hành kèm theo QĐ 1018/QĐ-BHXH, cách viết danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Tên đơn vị: ………………..
Số định danh: ……………………
Địa chỉ: …………………………..

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN
Số:  …. tháng .. năm …. .
Mẫu số: D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

 

STT Họ và tên Số định danh Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, nơi làm việc Mức đóng Từ tháng, năm Ghi chú
Tiền lương Phụ cấp
CV TN VK (%) TN nghề (%) PC khác
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Tăng
I.1 ……….
I.2 Mức đóng
I.3 ……………..
Cộng tăng
II Giảm
II.1 Lao động
II.2 Mức đóng
II.3 ……………….
Cộng giảm

Cột tiền lương: Các bạn ghi theo bậc lương trên thang bảng lương mà các bạn đã đăng ký với Sở LĐTBXH nhé.

PHẦN TỔNG HỢP

Tổng số tờ khai: 01
Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: 01
Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: 01
Thời hạn từ: …….. đến ………..
NGƯỜI LẬP BIỂU Ngày ……. tháng …… năm …….
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright