Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu giấy cam kết mua hóa đơn bán hàng Mẫu số CK01/AC mới nhất 2015

Mẫu giấy cam kết mua hóa đơn bán hàng Mẫu số CK01/AC mới nhất 2015

Mẫu giấy cam kết mua hóa đơn bán hàng Mẫu số CK01/AC mới nhất 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT
Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………………….
Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng ký thuế) ……………………………………………
Địa chỉ nhận thông báo thuế (Ghi theo đăng ký thuế)……………………………..
Số điện thoại liên hệ:
+ Cố định: ………………………………………………………….
+ Di động: …………………………………………………………………….
Người đại diện theo pháp luật (Ghi theo đăng ký thuế)………………………
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính:  ……………………………
Chúng tôi cam kết địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực tế phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.
Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                             Ngày …….tháng …….năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright