Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2015

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2015

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2015 Ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

TÊN CỤC THUẾ…………….                                                     Mẫu số: 02GTTT3/001

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG                    Ký hiệu: 03AA/14P
Liên 1: Lưu                                         Số:         0000001
Ngày………tháng………năm 20…..

Đơn vị bán hàng:…………………………………………………………………………………………
Mã số thuế:………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………………Số tài khoản…………………………….
Họ tên người mua hàng…………………………………………………………
Tên đơn vị……………………………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………………
Địa chỉ……………………………………………………………………..
Số tài khoản………………………………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:   …………………………
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………..
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

Mẫu hóa đơn bán hàng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất 2015
2 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright