Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

 

Mẫu số: 02GTTT3/001

                                            HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Ký hiệu: AB/14P
Liên 1: Lưu                                      Số:         0000001
Ngày……..tháng…….năm 20….

Đơn vị bán hàng: ……………………..
Mã số thuế: ………………….
Địa chỉ: ………………………………..
Số tài khoản……………………….. ……………..

Điện thoại:………………………….
Họ tên người mua hàng…………… …………………………
Tên đơn vị……………………………………………………….
Địa chỉ………………………………. Số tài khoản…………………….
Hình thức thanh toán:……………… MST:……………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:   ……………………….
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………….
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in ………., Mã số thuế ……..)

Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3: …

Mẫu hóa đơn bán hàng mới nhất năm 2015 được ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC
3 (2) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright