Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2015

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2015

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng do cục thuế phát hành Mẫu số 01GTKT3/001 mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31  tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

 

TÊN CỤC THUẾ:…………….  Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: 01AA/14P
Liên 1: Lưu                                         Số:0000001
Ngày………tháng………năm 20…..

Đơn vị bán hàng:…………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………….

Điện thoại:……………………….Số tài khoản………………………….
Họ tên người mua hàng…………………………………………
Tên đơn vị………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………
Địa chỉ………………………………………………
Số tài khoản……………………………………………………………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền
1 2 3 5 6=4×5
                                      Cộng tiền hàng:                                                                        …………………………
Thuế suất GTGT:………..   %,      Tiền thuế GTGT:  ……………………
Tổng cộng tiền thanh toán  ………….………………..
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………..
Người mua hàng  Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty in……., Mã số thuế…………)
Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright