Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2015 theo thông tư 39

Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính 

Mẫu số: 01GTKT3/001
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                                        Số:         0000001

Ngày……..tháng…….năm 20….

Đơn vị bán hàng: …………………
Mã số thuế: …………………….
Địa chỉ: ………………..

Điện thoại:………………..Số tài khoản…………….
Họ tên người mua hàng……… ……………………………
Tên đơn vị………… …….. …………………………..
Mã số thuế:……  ………………………
Địa chỉ………… ………………………………..
Hình thức thanh toán:….. ………..Số tài khoản…… …………..
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
                                                    Cộng tiền hàng:                        …  …….
Thuế suất GTGT:   ….…… %  , Tiền thuế GTGT:                 …………
Tổng cộng tiền thanh toán         …………….
Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

(In tại Công ty ……………………, Mã số thuế ……………….)

Ghi chú:
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Giao người mua
– Liên 3:…..

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright