Trang chủ » Mẫu chứng từ tiền lương » Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL theo quyết định số 48 và 15

Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL theo quyết định số 48 và 15

Mẫu hợp đồng giao khoán mẫu số 08-LĐTL theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 08- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày…..tháng…..năm…..
Số…………………………..

Họ và tên:…………………………………….Chức vụ………………………………….
Đại diện………………………………………..bên giao khoán……………………………..
Họ và tên:……………………………………..Chức vụ………………………………………….
Đại diện………………………………………..bên nhận khoán…………………………

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐÒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:
– Phương thức giao khoán:……………………………………………….
– Điều kiện thực hiện hợp đồng:………………………………………………
– Thời gian thực hiện hợp đồng:…………………………………………….
– Các điều kiện khác:………………………………………………..

II- Điều khoản cụ thể:
1. Nội dung công việc khoán:
-……………………………………………………………
-………………………………………………………………..
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:
-……………………………………………………………….
-………………………………………………………………….
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:
-…………………………………………………………….
-…………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm…..
Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên )
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên )
Người lập
(Ký, họ tên )
Kế toán trưởng bên giao khoán
(Ký, họ tên )

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
Mr Dương – Trưởng phòng đào tạo – Công Ty Kế Toán Hà Nội 
Liên hệ tư vấn :  0988.332.093 or 0944.746.822
Website:  http://chungchiketoan.org/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright