Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mẫu số 04-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

 

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 04 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày …tháng …năm …
Số:……………………….

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………….

Số TT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư Mã số Đơn vị tính Số lượng Lý do:
(còn sử dung hay trả lại)
A B C D 1 E

 

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright