Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất năm 2015

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ số 03XKNB mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

Tên tổ chức, cá nhân: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………… Ký hiệu:  Số:

PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ
Liên 1: Lưu
Ngày………  tháng………năm ………

Căn cứ lệnh điều động số:……   Ngày…….tháng………năm………
của ………………về việc………………
Họ tên  người vận chuyển…………   Hợp đồng số……………
Phương tiện vận chuyển:……………………………………………
Xuất tại kho: …………………………………………………..
Nhập tại kho: ………………………………………………….

STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Thực
 xuất
Thực nhập
Tổng cộng:

 

Người lập Thủ kho xuất Người vận chuyển Thủ kho nhập
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)   (ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Ghi chú:    
– Liên 1: Lưu
– Liên 2: Dùng để vận chuyển hàng
– Liên 3: Nội bộ

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright