Trang chủ » Mẫu chứng từ hàng tồn kho » Mẫu phiếu xuất kho mẫu số 02-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48 và 15

Mẫu phiếu xuất kho mẫu số 02-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48 và 15

Mẫu phiếu xuất kho mẫu số 02-VT mới nhất năm 2015 theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ tài chính

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 – VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày….tháng….năm……
Số………………………..
Nợ……………………..
Có.……………………..

– Họ và tên người nhận hàng: ………………..Địa chỉ (bộ phận)……………
– Lý do xuất kho: ………………………………………………………..
– Xuất tại kho (ngăn lô): ………………………..Địa điểm: ………………..

STT Tên, nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
số
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
Yêu
cầu
Thực
xuất
A B C D 1 2 3 4
Cộng x x x x x

– Tổng số tiền ( viết bằng chữ ): ………………………………………………………….
– Số chứng từ gốc kèm theo: …………………………………………………….

Ngày….tháng….năm….
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
Người nhận hàng
(Ký, họ tên)
Thủ kho
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright