Trang chủ » Mẫu hợp đồng lao động » Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2015

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2015

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2015 và chi tiết nhất, hướng dẫn cách viết quyết định chấm dứt hợp đồng lao động : Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ việc và các giấy tờ kèm theo như biên bản bàn giao công việc …

 

CÔNG TY ………………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——–o0o——– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số 003/2014/QĐ-KTTU ——–o0o——–
                 Hà Nội, ngày …… tháng ……. năm …….
QUYẾT ĐỊNH
V/v: Chấm dứt hợp đồng lao động
————–

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………

– Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
     – Căn cứ Hợp đồng lao động số 002/KTTU.
– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số 001 của Công ty …………….., đối với Ông…………………….;
– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông ……………………., là ……………………………..

Lý do: ………………………………
Kể từ ngày …………….

Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông …………………… được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông ……………………….. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
– Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP, HS
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)
Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất năm 2015
3.42 (12) votes

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright