Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC mới nhất năm 2015

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC mới nhất năm 2015

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————-
THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Kính gửi:……………………………………………..

Tên tổ chức, cá nhân: ……………………….
Mã số thuế: ……………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………….
Phương pháp hủy hóa đơn:………………………………….

Hồi …… giờ……ngày……tháng……năm, (tổ chức, cá nhân) thông báo hủy hóa đơn như sau:

STT Tên loại hóa đơn Mẫu số Ký hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
1 2 3 4 5 6 7
1 Hoá đơn giá trị gia tăng 01GTKT3/001 NB/12P 0000500 0000600 100

 

Ngày……… tháng………năm………
Người lập biểu        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
( Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC mới nhất năm 2015
4 (1) vote

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright