Trang chủ » Mẫu hóa đơn » Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Mẫu TB01/AC mới nhất năm 2015

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Mẫu TB01/AC mới nhất năm 2015

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn Mẫu TB01/AC mới nhất năm 2015 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 câa Bộ Tài chính

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:………………………………………………….
2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….
4. Điện thoại:………………………………………………………………………….
5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT Tên loại
hoá đơn
Mẫu số Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt đầu sử dụng Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm
Tên MST Số Ngày
Hóa đơn GTGT AA/11T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức, cá nhân dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):
– Tên đơn vị:…………………………………………………
– Mã số thuế:……………………………………………………………….
7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:…………………………………..

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân tự in hóa đơn đặt in hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm. Tại cột Hợp đồng đặt in/cung cấp phần mềm, ghi theo số và ngày Quyết định in hóa đơn đặt in.       ………, ngày………tháng………năm………
        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
      (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Bình luận

qcright